หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
นายรังสิต กลิ่นสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านช้าง
ชุมชนสามัคคี รุ่งเรืองเกษตรกรรม
คมนาคมสะดวก เยาวชนปลอดยาเสพติด
คณะผู้บริหาร
อบต.บ้านช้าง
ศาสนสถานในตำบล
บ้านช้าง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
www.banchangs.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างยินดีรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น
 
นายรังสิต กลิ่นสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 
 
 
NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง จ.สุพรรณบุรี : ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ได้ที่ 035-458-225 ยินดีให้บริการ ค่ะ แจ้งการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นะค่ะ
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 


- ทดสอบ ระบบกิจการสภา - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 85 


- ทดสอบ ระบบVDO วีดิทัศน์ - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 242 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
 
 
   
 
- ทดสอบ ระบบประกาศสอบราคา - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 119 
   
 
 
   
 
- ทดสอบ ระบบราคากลาง - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
   
 
 
   
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
   
 
 
   
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 88  
   
 
 
   
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 77  
   
 
 
   
 
สพ 0023.3/ว20388 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20384 แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20380 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรซิสของวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี และเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน สวนพุทธชาติ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20338 1-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20338 2-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20338 3-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว20337 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/20337 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1611 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้อำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/20211 การคัดเลือกเด็กและเยาวขนดีเด่น ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 20312 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. [ 16 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว19934 ประชุมคณะกรรมการอำนวนการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20231 การขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 15 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20241 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Payment ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล [ 15 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20230 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 15 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/1599 ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 2562 จากระบบ GFMIS [ 11 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว1575 1-โครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว1575 2-โครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว20034 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20131 แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2562 ]   
   
 
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
NETWORK NEWS
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
กระดานสนทนา ในเครือข่าย
NETWORK WEBBOARD
   
 
อบต.หนองสาหร่าย ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองกระทุ่ม ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.องค์พระ ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านป่าขี ตำบลห้วยขม [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.โพธิ์พระยา กิจกรรมตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสาหร่าย พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.เจดีย์ พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ทะเลบก โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัย [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลบก โครงการให้ความรู้ประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะเลบก โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 936  ตอบ 1  
   
   
 
ทต.วังน้ำซับ เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1473  ตอบ 1
อบต.วังคัน เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 3131  ตอบ 1
อบต.องค์พระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 649  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1359  ตอบ 3
ทต.เจดีย์ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1960  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง งบประมาณประจำปี 2560 (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1524  ตอบ 2
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1246  ตอบ 2
ทต.โพธิ์พระยา เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 2210  ตอบ 8
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 3510  ตอบ 6
ทต.โพธิ์พระยา น้ำท่วมไร่ท่วมเล้าไก่น้ำเน่า (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 515  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2483  ตอบ 3
อบต.หนองสาหร่าย เว็บไซต์ อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 657  ตอบ 0
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 936  ตอบ 1
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 1726  ตอบ 1
   
     
 
 
 
 
 

กุ้งแก้วบ้านช้าง

วัดใหม่ชัยมงคล
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-657-153
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านช้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK