หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
นายรังสิต กลิ่นสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านช้าง
ชุมชนสามัคคี รุ่งเรืองเกษตรกรรม
คมนาคมสะดวก เยาวชนปลอดยาเสพติด
คณะผู้บริหาร
อบต.บ้านช้าง
ศาสนสถานในตำบล
บ้านช้าง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
www.banchangs.go.th
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้างยินดีรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น
 
นายรังสิต กลิ่นสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
 
 
 
NEWS
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง จ.สุพรรณบุรี : ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ได้ที่ 035-458-225 ยินดีให้บริการ ค่ะ แจ้งการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นะค่ะ
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
Video
 


- ทดสอบ ระบบกิจการสภา - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 73 


- ทดสอบ ระบบVDO วีดิทัศน์ - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 107 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
INFORMATION CENTER
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
 
 
 
   
 
- ทดสอบ ระบบประกาศสอบราคา - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 105 
   
 
 
   
 
- ทดสอบ ระบบราคากลาง - [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 99 
   
 
 
   
 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
   
 
 
   
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
   
 
 
   
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 15 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
   
 
 
   
 
สพ0023.1/ว16701 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1185 ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว16580 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว1030 โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว16547 การติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1181,สพ0023.5/ว1183 1-แจ้งการโอนเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะยอดคงค้างจากปีก่อนๆ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว1181,สพ0023.5/ว1183 2-แจ้งการโอนเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะยอดคงค้างจากปีก่อนๆ [ 22 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว16408 การจัดสรรเงินฝากคลังภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 16490 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 16474 แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว16476 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1172 เชิญคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสุพรรณบุรีประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น ๓ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.2/ว16334 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการครูฯ ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.3/ว1166 การคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 16318 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.2/ว16278 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯ ปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
มท0808.2/ว3095 บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ผลงาน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว1163 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว1161 แจ้งซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง [ 19 ส.ค. 2562 ]     
สพ0023.5/ว16279 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
   
 
 
   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
NETWORK NEWS
กระดานสนทนา
OUR WEBBOARD
กระดานสนทนา ในเครือข่าย
NETWORK WEBBOARD
   
 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการหนูน้อยแก้มใสพลานามัยดี ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามไก่แปลงใหญ่ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.เดิมบาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลายนา โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าหวาย ( ตะกร้าใส่ผ้า ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทยประขาชนตำบลหนองกระทุ่ม ปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการสตรีวิถีพอเพียง (ดูงานอำเภอบางระจัน สิงห์บุรี) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง กิจกรรม \" ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ \" [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กฤษณา ประกาศ เรื่อง แจ้งระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.โพธิ์พระยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ด้วยวิธีป [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางบวช [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กฤษณา การจัดสร้างศูนย์เด็กพัฒนาเล็ก ตำบลกฤษณา งวดที่ 2 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 178  ตอบ 1  
   
   
 
ทต.โพธิ์พระยา เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1671  ตอบ 7
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Exter (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 2098  ตอบ 6
ทต.โพธิ์พระยา น้ำท่วมไร่ท่วมเล้าไก่น้ำเน่า (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 449  ตอบ 1
อบต.วังยาว น้ำบาดาล (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 1220  ตอบ 3
อบต.หนองสาหร่าย เว็บไซต์ อบต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 178  ตอบ 1
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 277  ตอบ 1
อบต.ตลิ่งชัน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 233  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 649  ตอบ 2
อบต.พิหารแดง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.เจดีย์ เว็บไซต์ ทต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.เจดีย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 0
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 276  ตอบ 1
   
     
 
 
 
 
 

กุ้งแก้วบ้านช้าง

วัดใหม่ชัยมงคล
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-657-153
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
 
ประมวลผลการสำรวจ
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านช้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK