หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการปกครอง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยาเสพติด  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 
 
กลยุทธ์
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กร  
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  
 
ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง  
 
พัฒนาสาธารณูปโภค  
 
ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-458-225
CLICK