หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สาธารณูปโภค
 
ประปาในตำบล
 
 
ในเขตตำบลบ้านช้าง มีประปาแบบหอถังสูง 10 แห่ง และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลซ่อมบำรุงระบบประปาอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับครัวเรือนในการอุปโภคและบริโภค ทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านช้างมีน้ำสะอาดไว้ สำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียงทุกครัวเรือน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

อัตราการมีและใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100
การสื่อสารในตำบล
 
 

อัตราการมีและใช้โทรศัพท์ (มือถือ) ร้อยละ 97
 
ประปาในตำบล
 
         

ร้านขายของชำ/ร้านค้าส่ง จำนวน 21 แห่ง

ร้านขายอาหาร จำนวน 9 แห่ง

ร้านขายปุ๋ย เคมีการเกษตร จำนวน 3 แห่ง

รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 3 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 15 แห่ง

ร้านอ็อค เชื่อม กลึง จำนวน 2 แห่ง

ฟาร์มเพาะกุ้ง จำนวน 31 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 3 แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง

ตลาดนัด จำนวน 7 แห่ง

ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 1 แห่ง
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
   
การรวมกลุ่มและจัดตั้งกองทุนของประชาชนในตำบลบ้านช้าง

กองทุนหมู่บ้าน

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.ข.ค.จ.)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สภาวัฒนธรรมตำบล 1 รุ่น

กลุ่มแม่บ้าน 1 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น

ชุดกู้ชีพฉุกเฉิน 1 รุ่น

สภาเด็กและเยาวชน 1 รุ่น

โรงสีชุมชน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพ)

กลุ่มดอกไม้การบูรหอม
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 081-857-0764